Smyth Cannabis White Truffle | Flower | 3.5g

/
/
Smyth Cannabis White Truffle | Flower | 3.5g